Начало Новини Училищни прояви Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Механизъм за противодействие на училищния тормоз ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 31 Октомври 2012 08:09

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Във връзка със заповед РД 09-611/18.05.2012г. на МОМН, на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 41 от Устройствения правилник на Министерството на образованието, младежта и науката, от 01.11.2012г. в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” стартира кампания за прилагане на механизъм за противодействие на училищния тормоз между и учениците.

Въвеждането на общ механизъм за противодействие на тормоза се налага от разбирането, че реален напредък в справяне с насилието може да бъде постигнат само в резултат на прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции. Подобна политика е необходимо да включва мерки и дейности за превенция и намеса, както и разписани механизми и отговорности за действие в ситуации на насилие.

Досегашният чуждестранен и български опит от прилагането на механизма показва, че:

· планираната интервенция намалява случаите на насилие в училище (средно с 15%);

· най-добрият подход е децата сами да разработят свои правила за поведение;

· ефектът е по-голям, ако програмата се провежда организирано и методично в цялото училище, и то в продължение на години;

· най-висока е ефективността на програмата сред децата в началния курс;

· отчитат се фактите, че честотата на физическия тормоз расте до 5-6 клас и след това намалява, а честотата на вербалния тормоз и социална изолация нараства с възрастта и достига своя максимум в юношеска възраст;

· наблюдава се, че с нарастването на възрастта, съучениците все по-малко съчувстват на жертвата;

· след прилагане на механизма настъпват промени в поведението на учениците с проблемно поведение в резултат на вътрешни съпротиви – факт, който налага нуждата от регулярното, анонимно допитване до учениците (обратна връзка);

· програмата, която се основават на принципите на „учене от последствията”, има по-добър ефект, отколкото ако се използват наказания;

· без планирана и системна интервенция има вероятност не просто нещата да не се случат, но и положението да се влоши;

· наблюдава се спад на тормоза, осъществяван в класната стая – почти два пъти;

· след прилагане на механизма настъпва промяна в начина на тормоз – от групов тормоз на насилници с пасивни поддръжници, към индивидуален тормоз извършван пред публика с активни помагачи; от тормоз в класните стаи, явлението се премества към коридори, тоалетни, двора, улицата;

· оказва се, че големината на класа не влияе съществено върху тежестта и честотата на тормоза;

· за възникване ситуация на тормоз е достатъчно дори само един ученик да се самоутвърждава за сметка на другите;

· след прилагане на механизма се установява намаляване броя на учениците, които признават, че са тормозили други деца – този факт се интерпретира като процес на осъзнаване на собствените действия, развиване способности за самонаблюдение и разпознаване на агресивното поведение;

· ниско ниво на ефективност на мерките „физически труд” и „публично порицание”;

Съгласно указанията, механизмът се реализира на три нива: клас, училище и общност.

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КАМПАНИЯТА

1.Да се разширят знанията на ученици, учители и родители за същността и последствията от психическия тормоз, да се създаде атмосфера на доверие и толерантност в училище, да бъдат сведени до минимум проявите на тормоз и насилие.

2.Да се повиши чувствителността към проявите на насилие и тормоз, като се създаде атмосфера, в която учениците свободно да говорят по темата, да търсят помощ, да разпознават признаците на тормоз и активно да се включат в мероприятията за противодействието му.

3.Да се привлекат всички органи на общността – семейството, местната власт, специализираните служби , имащи отношение към учебно-възпитателния процес.

4.Да се синхронизират действията на педагогическия персонал, чрез създаването на единен стъпков механизъм с ясни предписания за действие при привеждане в употреба и използване на механизма в практиката.

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА КАМПАНИЯТА

1.Дефиниране елементите на училищната компетентност и създаване на координационен съвет за планиране, проследяване и координиране усилията за справяне с тормоза.

2.Разработване алгоритъм за оценка на проблемното поведение (тормоз) и процедура от единни и съгласувани стъпки за действие.

3.Изследване на проблема и изготвяне оценка за състоянието на взаимоотношенията между учениците на междуличностно и групово ниво.

4.Разработване и въвеждане на превантивни мерки и мероприятия за предотвратяване и противодействие на тормоза в училище (на нива: клас/паралелка; училище; общност) с просветителско, възпитателно, дидактично съдържание и цели.

5.Провеждане на мероприятия за осъзнаване и оценка нивото на училищен тормоз, и адаптиране план-програмата към конкретните условия във всеки клас и особеностите на училището като цяло.

6.Създаване на социално пространство, в което да се говори открито за тормоза и се работи за формиране у децата на нагласи на нетърпимост към насилието.Провеждане на обучения на учителите за същността на проблема и прилагането на механизма.

7.Координиране на съвместни мероприятия и въвличане в кампанията на външни структури, ангажирани с проблемите на училището (училищно настоятелство, общински органи и др.)

 

span style=

Последно променен на Сряда, 06 Февруари 2013 07:54
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.